အင္တာဗ်ဴ း

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္(၀န္ၾကီးခ်ဳပ္) တာနသၤာတုိင္းေဒသာၾကီး အစုိးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္(၀န္ၾကီးခ်ဳပ္) တာနသၤာတုိင္းေဒသာၾကီး အစုိးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ကုိသက္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း

DVB TV – ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂)

DVB TV – လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂) ရုိက္ကူး – ထက္လူ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေအာင္ဆန္းဦး

DVB TV – ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၁)

DVB TV – လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၁) ရုိက္ကူး – ထက္လူ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေအာင္ဆန္းဦး

DVB TV – ဦးေအာင္လွထြန္း(ဒုဥကၠ႒) ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂)

DVB TV – ဦးေအာင္လွထြန္း(ဒုဥကၠ႒) ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂) တင္ဆက္ – ေဇယ် ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – ဦးေအာင္လွထြန္း(ဒုဥကၠ႒) ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီပထမပုိင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ဦးေအာင္လွထြန္း(ဒုဥကၠ႒) ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီပထမပုိင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ေဇယ် ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – ေစာေက်ာ္စြာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ဒုတိယပုိင္း

DVB TV – ေစာေက်ာ္စြာ(တာ၀န္ခံ) လူမႈေရးက႑ဆုိင္ရာ ကရင္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ဒုတိယပုိင္း တင္ဆက္၊ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္

DVB TV – ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေအာင္သူ ရုိက္ကူး – မုိးျပည့္

DVB TV – ဦးကုိကုိႏုိင္(ဒါရုိက္တာ) ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအမ်ား ပုိင္ကုမၸဏီ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ဦးကုိကုိႏုိင္(ဒါရုိက္တာ) ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအမ်ား ပုိင္ကုမၸဏီ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ေက်ာ္ေဇယ် ရုိက္ကူး – မုိးျပည့္ တည္းျဖတ္ – အာကာ

DVB TV – ေစာေက်ာ္စြာႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းအပုိင္း(၁)

DVB TV – ေစာေက်ာ္စြာ(တာ၀န္ခံ) လူမႈးေရးက႑ဆုိင္ရာ ကရင့္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းအပုိင္း(၁) ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး