ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရး

လူအမ်ား ေတြ႔ၾကံဳခံစားရႏိုင္သည့္ အေထြေထြေရာဂါမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အျဖစ္မ်ားသည့္ ေရာဂါမ်ား၊ မ်ဳိး႐ုိးလိုက္သည့္ေရာဂါႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ ထူးဆန္းသည့္ ေရာဂါမ်ား၊ ယင္းေရာဂါတို႔အတြက္ ကုထံုးႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ေရာဂါအသီးသီးကို ကုသေနၾကသည့္ သမားေတာ္မ်ားႏွင့္ အထူးကု ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ား၊ ျပည္သူလူထု သိသင့္ သိထိုက္သည့္ က်န္းမာေရး ပညာေရးပမ်ား၊ ေဆးသိပၸံက ေဖာ္ထုတ္လိုက္သည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚကုထံုးႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား စသည့္ က်န္းမာေရးရာ သိအပ္စရာတို႔အေၾကာင္း တင္ျပထားသည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရး အစီအစဥ္

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရး အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – စည္သူေဇယ် ရုိက္ကူး – ရဲ၀င္းထုိက္၊ ညီလင္းထြန္း၊ စည္သူေဇယ်

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရး အစီအစဥ္

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရး အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – စည္သူေဇယ်ာ ရုိက္ကူး – ဗညား၊ ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း၊ စည္သူေဇယ်ာ တည္းျဖတ္ – စည္သူေဇယ်ာ

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ တင္ဆက္၊ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – စည္သူေဇယ်

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ တင္ဆက္၊ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – စည္သူေဇယ်

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ရုိက္ကူး၊တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – စည္သူေဇယ်

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ တင္ဆက္၊ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – စည္သူေဇယ်

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – စည္သူေဇယ်

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ တင္ဆက္၊ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – စည္သူေဇယ်

ရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – စည္သူေဇယ် ရုိက္ကူး – ရဲ၀င္းထုိက္၊ ညီလင္းထြန္း၊ စည္သူေဇယ် တည္းျဖတ္ – စည္သူေဇယ်