ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရး

လူအမ်ား ေတြ႔ၾကံဳခံစားရႏိုင္သည့္ အေထြေထြေရာဂါမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အျဖစ္မ်ားသည့္ ေရာဂါမ်ား၊ မ်ဳိး႐ုိးလိုက္သည့္ေရာဂါႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ ထူးဆန္းသည့္ ေရာဂါမ်ား၊ ယင္းေရာဂါတို႔အတြက္ ကုထံုးႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ေရာဂါအသီးသီးကို ကုသေနၾကသည့္ သမားေတာ္မ်ားႏွင့္ အထူးကု ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ား၊ ျပည္သူလူထု သိသင့္ သိထိုက္သည့္ က်န္းမာေရး ပညာေရးပမ်ား၊ ေဆးသိပၸံက ေဖာ္ထုတ္လိုက္သည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚကုထံုးႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား စသည့္ က်န္းမာေရးရာ သိအပ္စရာတို႔အေၾကာင္း တင္ျပထားသည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရးအစီအစဥ္

ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ေ ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ေရာဂါမ်ား ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ၊ ေက်ာ္ေအာင္(ကညြတ္ကြင္း) တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ၊ ရန္ႏုိင္စုိး၊ ေအာင္ကုိကုိလတ္

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ရုိက္ကူး – ကုိေအာင္(ရခုိင္)၊ ေစာဖုိးစီ၊ ရဲထြဋ္ဦး၊ ေဌးလူိင္(ယင္းမာပင္) တည္းျဖတ္၊ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ရုိက္ကူး – ရန္ႏုိင္စုိး၊ ပုိင္စုိး ႏွင့္ ဒီဗီြဘီသတင္းေထာက္မ်ား တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ စင္တီယာေမာင္ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္၊ တင္ဆက္ – စည္သူေဇယ်ာ

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ တင္ဆက္၊ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – စည္သူေဇယ်

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ တင္ဆက္၊ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – စည္သူေဇယ်

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – စည္သူေဇယ်