ေခတ္လိႈင္းရင္ျပင္

လူႏွင့္ လူအဖဲြ႔အစည္း အသီးသီးအေပၚ ဒီလိႈင္းမ်ားသဖြယ္ ႐ိုက္ခတ္လာေသာ နည္းပညာလိႈင္းလံုးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးမွသည္ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ဆက္ဆံေရးအဆံုး ႀကီးမားေသာအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည့္ နည္းပညာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာႏွင့္ နည္းပညာသံုး ပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ တယ္လီဖုန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ား၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ နည္းပညာသံုး ပစၥည္းအသစ္မ်ားကို တင္ျပထားသည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္ အစီအစဥ္

ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္ အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေ၀ယံေဇာ္၊ ေက်ာ္ေက်ာ္၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ေ၀ယံေဇာ္

ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္ အစီအစဥ္

ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္ အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေ၀ယံေဇာ္၊ ေဇယ်ာထြန္း၊ ေအာင္မင္းစုိး၊ ယြန္းရတီ၊ လြင္မုိးေအာင္ တည္းျဖတ္ – ေ၀ယံေဇာ္

ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္အစီအစဥ္

ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေ၀ယံေဇာ္၊ ေဇယ်ာထြန္း၊ ေအာင္မင္းစုိး၊ ယြန္းရတီ တည္းျဖတ္ – ေ၀ယံေဇာ္

ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္ အစီအစဥ္

ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္ အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေ၀ယံေဇာ္၊ ေဇယ်ာထြန္း၊ ဆန္နီ တည္းျဖတ္ – ေ၀ယံေဇာ္

ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္အစီအစဥ္

ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေ၀ယံေဇာ္၊ ေဇယ်ာထြန္း၊ ေအာင္မင္းစုိး၊ လြင္မုိးေအာင္ တည္းျဖတ္ – ေ၀ယံေဇာ္

ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္ အစီအစဥ္

ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္ အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေ၀ယံေဇာ္၊ ညီလင္းထြန္း၊ ေအာင္မင္းစုိး၊ ယြန္းရတီ တည္းျဖတ္ – ေ၀ယံေဇာ္

ေခတ္ျပိဳင္ေကာက္ေၾကာင္းအစီအစဥ္

ေခတ္ျပိဳင္ေကာက္ေၾကာင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေ၀ယံေဇာ္၊ ေဇယ်ာထြန္း၊ ေအာင္မင္းစုိး၊ ယြန္းရတီ တည္းျဖတ္ – ေ၀ယံေဇာ္

ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္ အစီအစဥ္

ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္ အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေ၀ယံေဇာ္၊ ေယ်ာထြန္း၊ ေအာင္မင္းစုိး၊ ေက်ာ္ေက်ာ္၊ ယြန္းရတီ တည္းျဖတ္ – ေ၀ယံေဇာ္

ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္ အစီအစဥ္

ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္ အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေ၀ယံေဇာ္၊ ေဇယ်ာထြန္း၊ ေအာင္မင္းစုိး၊ ေက်ာ္ေက်ာ္၊ ယြန္းရတီ တည္းျဖတ္ – ေ၀ယံေဇာ္