ပန္းစကား

Latest
Most Viewed
Most Commented
စာေရးဆရာ ေက်ာ္ရင္ျမင့္၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္းအပုိင္း(၂)

စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ မုံရြာျမိဳ႕ စာေရးဆရာ ေက်ာ္ရင္ျမင့္၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္းအပုိင္း(၂)

စာေရးဆရာ ေမာင္သာခ်ဳိ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၁)

ရွမ္းျပည္နယ္၊ လားရႈိးျမိဳ႕ စာေရးဆရာ ေမာင္သာခ်ဳိ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၁)

ေရးဆရာ ေက်ာ္ရင္ျမင့္၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြျခင္း အပုိင္း(၁)

စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ မုံရြာျမိဳ႕ စာေရးဆရာ ေက်ာ္ရင္ျမင့္၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြျခင္း အပုိင္း(၁)

စာေရးဆရာ ေမာင္သာခ်ဳိ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၂)

ရွမ္းျပည္နယ္၊ လားရႈိးျမိဳ႕ စာေရးဆရာ ေမာင္သာခ်ဳိ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၂)

စာေရးဆရာ ေမာင္သာခ်ဳိ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၄)

ရွမ္းျပည္နယ္၊ လားရႈိးျမိဳ႕ စာေရးဆရာ ေမာင္သာခ်ဳိ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၄)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္-၆(ပုသိမ္ျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္-၆(ပုသိမ္ျမိဳ႕) စာေရးဆာရ ဦးဘုန္း(ဓာတု)၏ စာေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပုိင္း(၁)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၉(ရန္ကုန္ျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၉(ရန္ကုန္ျမိဳ႕)ဇာဂနာ(ခ)ေမာင္သူရ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပုိင္း-၁

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္-၉ (ရန္ကုန္ျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္-၉ (ရန္ကုန္ျမိဳ႕) ဇာဂနာ(ခ)ေမာင္သူရ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပုိင္း(၄) ရုိက္ကူး – နန္းသိဂီ၊ အိသူဇာ ၊ ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၆ (ပုသိမ္ျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၆ (ပုသိမ္ျမိဳ႕) စာေရးဆရာ ဦးဘုန္း(ဓာတု)၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပုိင္း(၄)