ပန္းစကား

Latest
Most Viewed
Most Commented
ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕) စာေရးဆရာ ဦးဘုန္း(ဓာတု)၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပုိင္း(၇)

ခရီးသြားပန္းစကား အမုန္းတရားကင္းေသာ ေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔

ခရီးသြားပန္းစကား အမုန္းတရားကင္းေသာ ေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔ ဦးကုိကုိၾကီး၊ မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း) ေနဘုန္းလတ္ ႏွင့္ သီတာ(ဒီဗီြဘီ) တုိ႔ စကား၀ုိင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၈)

ခရီးသြားပန္းစကား အမုန္းတရားကင္းေသာ ေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔

ခရီးသြားပန္းစကား အမုန္းတရားကင္းေသာ ေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔ ဦးကုိကုိၾကီး၊ မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း) ေနဘုန္းလတ္ ႏွင့္ သီတာ(ဒီဗီြဘီ) တုိ႔ စကား၀ုိင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၇)

ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (ဦးကုိကုိၾကီး၊ မသီတာ၊ ေနဘုန္းလတ္)

ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (ဦးကုိကုိၾကီး၊ မသီတာ၊ ေနဘုန္းလတ္) ထုတ္လုပ္မႈ တာ၀န္ခံ – သီတာ ရုိက္ကူး – နန္းသဂၤီ၊ အိသူဇာ၊ ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ခရီးသြားပန္းစကား အမွန္းတရားကင္းေသာေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔

ခရီးသြားပန္းစကား အမွန္းတရားကင္းေသာေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔ ဦးကုိကုိၾကီး၊ မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၊ ေနဘုန္းလတ္ ႏွင့္ သီတာ (ဒီဗီြဘီ) တုိ႔စကား၀ုိင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္…

ခရီးသြားပန္းစကား အမွန္းတရားကင္းေသာ ေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔

ခရီးသြားပန္းစကား အမွန္းတရားကင္းေသာ ေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔ ဦးကုိကုိၾကီး၊ မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၊ ေနဘုန္းလတ္ ႏွင့္ သီတာ (ဒီဗီြဘီ) တုိ႔စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၄)

ခရီးသြားပန္းစကား အမွန္းတရားကင္းေသာ ေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔

ခရီးသြားပန္းစကား အမွန္းတရားကင္းေသာ ေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔ ဦးကုိကုိၾကီး၊ မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၊ ေနဘုန္းလတ္ ႏွင့္ သီတာ (DVB) တုိ႔စကား၀ုိင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၂)

ခရီးသြားပန္းစကား အမွန္တရားကင္းေသာေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔

ခရီးသြားပန္းစကား အမွန္တရားကင္းေသာေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔ ဦးကုိကုိၾကီး၊ မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၊ ေနဘုန္းလတ္ ႏွင့္ သီတာ(DVB)တုိ႔ စကား၀ုိင္းပြဲေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၁)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၉ (ရန္ကုန္ျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၉ (ရန္ကုန္ျမိဳ႕) ဇာဂနာ(ခ)ေမာင္သူရ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပုိင္း(၃)