ပန္းစကား

Latest
Most Viewed
Most Commented
ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)စာေရးဆရာ ဦးအုန္း(ဓာတ္တု)စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ အပုိင္း – ၅

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္-၈(ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္-၈(ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)စာေရးဆရာဦးဘုန္း(ဓာတု)၏စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပုိင္း(၄)

ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (ဦးဘုန္း ဓာတု)

ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (ဦးဘုန္း ဓာတု) ထုတ္လုပ္မႈတာ၀န္ခံ – သီတာ ( DVB ) ရုိက္ကူး – နန္းသဂၤီ၊ အိသူဇာ၊ ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၈(ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၈(ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕) စာေရးဆရာဦးဘုန္း(ဓာတု)၏ ေစာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပို္ငး(၂)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕) စာေရၚဆရာ ဦးဘုန္း(ဓာတု)၏စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပိုင္း(၁)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕) စာေရးဆရာေဇာ္ခုိဦး၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပုိင္း – ၆

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕) စာေရးဆရာ ေဇာ္ခုိင္ဦး၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပုိင္း-၅

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ -၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ -၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕) စာေရးဆရာ ေဇာ္ခုိင္း၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပုိင္း(၄)

ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ

ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ ထုတ္လုပ္မႈ တာ၀န္ခံ – သီတာ ရုိက္ကူး – နန္းသိဂၤီ၊ အိသူဇာ၊ ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ