ပန္းစကား

Latest
Most Viewed
Most Commented
ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေပာာေျပာပြဲအစီအစဥ္

ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေပာာေျပာပြဲအစီအစဥ္

ခရီးစဥ္-၄(မြန္ျပည္နယ္၊ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕)

ခရီးစဥ္-၄(မြန္ျပည္နယ္၊ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕)စာေရးဆရာမ သာယာ၀တီစမ္းစမ္းႏြဲ႕ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း-၃(ေနာက္ဆုံးပုိင္း)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၄ (မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၄ (မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕)ခရီးစဥ္ – (မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕) စာေရးဆရာမ သာယာ၀တီစမ္းစမ္းႏြဲ႕၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္းအပုိင္း -၂

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၄(မြန္ျပည္နယ္၊ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၄(မြန္ျပည္နယ္၊ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕)စာေရးဆရာမ သာယာ၀တီ စမ္းစမ္းႏြဲ႕၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္းအပုိင္း

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္-၉ (ရန္ကုန္ျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္-၉ (ရန္ကုန္ျမိဳ႕) ဇာဂနာ(ခ)ေမာင္သူရ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပုိင္း(၄) ရုိက္ကူး – နန္းသိဂီ၊ အိသူဇာ ၊ ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (ဇာဂနာ)

ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (ဇာဂနာ) ထုတ္လုပ္မႈတာ၀န္ခံ – သီတာ ရုိက္ကူး – နန္းသိဂၤီ၊ အိသူဇာ၊ ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၉(ရန္ကုန္ျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၉(ရန္ကုန္ျမိဳ႕)ဇာဂနာ(ခ)ေမာင္သူရ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပုိင္း-၁

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစသ္-၈(ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစသ္-၈(ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)စာေရးဆရာ ဦးဘုန္း(ဓာတု)၏စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပုိင္း-(၇) ရုိက္ကူး – နန္းသိဂီ၊ အိသူဇာ၊ ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ခရီးသြား ပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (ဦးဘုန္း – ဓာတု)

ခရီးသြား ပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (ဦးဘုန္း – ဓာတု)