ပန္းစကား

Latest
Most Viewed
Most Commented
ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၂(မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၂(မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕) စာေရးဆရာ ရဲသွ်မ္း၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၆) ရုိက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီစဥ္ – ၂ (မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီစဥ္ – ၂ (မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕) စာေရးဆရာ ရဲသွ်မ္း၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၅)

ပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (ဆရာ ရဲသွ်မ္း )

ပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (ဆရာ ရဲသွ်မ္း ) ထုတ္လုပ္မႈ တာ၀န္ခံ – သီတာ ရုိက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီစဥ္ – ၂ (မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီစဥ္ – ၂ (မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕) စာေရးဆရာ ရဲသွ်မ္း၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၃)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၂ (မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၂ (မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕) စာေရးဆရာ ရဲသွ်မ္း၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၂)

ခရီးသြား ပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (ဆရာရဲသွ်မ္း)

ခရီးသြား ပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (ဆရာရဲသွ်မ္း)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၃ (ပဲခူးတုိင္း၊ နတ္တလင္းျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၃ (ပဲခူးတုိင္း၊ နတ္တလင္းျမိဳ႕)စာေရးဆရာမခင္သႏၱ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပိုင္း-၄(ေနာက္ဆုံးပုိင္း)

ပန္းစကား စာေျပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (စာေရးဆရာမ မခင္သႏၱာ )

ပန္းစကား စာေျပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (စာေရးဆရာမ မခင္သႏၱာ ) ထုတ္လႊင့္မႈ တာ၀န္ခံ – သီတာ ရုိက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – နန္း သိဂၤီ

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ -၃ (ပဲခူးတုိင္းနတ္တလင္းျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ -၃ (ပဲခူးတုိင္းနတ္တလင္းျမိဳ႕) စာေရးဆရာမခင္သႏၱာ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပုိင္း -(၂)