ပန္းစကား

Latest
Most Viewed
Most Commented
ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာပြဲအစီအစဥ္

ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာပြဲအစီအစဥ္ စာေရးဆရာ ရဲသွ်မ္း၏စာေပေပာေျပာျခင္း အပုိင္း(၇) ရုိက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ခရီးသြားပန္းစကားစာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ

ခရီးသြားပန္းစကားစာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ ရုိက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာပြဲအစီအစဥ္

ပန္းခ်ီမ်ဳိးညြန္႔(မေကြး)အျမန္ပုံၾကမ္းေရးေနပုံ ေရႊဂုံတုိင္တံတား ရုိက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ခရီးသြားပန္းျစကား ခရီးစဥ္-၁(လားရႈိးခရီးစဥ္)

ခရီးသြားပန္းျစကား ခရီးစဥ္-၁(လားရႈိးခရီးစဥ္) မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပိုင္း(၅)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္- ၁(လားရႈိးခရီးစဥ္)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္- ၁(လားရႈိးခရီးစဥ္) မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပိုင္း- ၄

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီစဥ္-၁(လားရႈိးခရီးစဥ္)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီစဥ္-၁(လားရႈိးခရီးစဥ္) မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပုိင္း-၃

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ -၁ (လားရႈိးခရီးစဥ္)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ -၁ (လားရႈိးခရီးစဥ္) မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၏ စာေပေပာာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပုိင္း-၂

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္-၁(လာရႈိးခရီးစဥ္)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္-၁(လာရႈိးခရီးစဥ္)မီသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပုိင္း(၁)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၂(မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၂(မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕)စာေရးဆရာ ရဲသွ်မ္း၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးအပိုင္း(၇)