ပန္းစကား

Latest
Most Viewed
Most Commented
ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၆ (ပုသိမ္ျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၆ (ပုသိမ္ျမိဳ႕) စာေရးဆရာ ဦးဘုန္း(ဓာတု)၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပိုင္း(၂)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၆ (ပုသိမ္ျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၆ (ပုသိမ္ျမိဳ႕) စာေရးဆရာ ဦးဘုန္း (ဓာတု)၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပုိင္း (၁)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီစဥ္ – ၃ (ပဲခူးတုိင္း၊ နတ္တလင္းျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီစဥ္ – ၃ (ပဲခူးတုိင္း၊ နတ္တလင္းျမိဳ႕) စာေရးဆရာမခင္သႏၱာ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပုိင္း – ၄ (ေနာက္ဆုံးပုိင္း)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီစဥ္ – ၃ (ပဲခူးတုိင္း၊ နတ္တလင္းျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီစဥ္ – ၃ (ပဲခူးတုိင္း၊ နတ္တလင္းျမိဳ႕) စာေရးဆရာမခင္သႏၱာ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပုိင္း(၃) ရုိက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – နန္းသိဂီ

ခရီးသြားပန္းစာကား ခရီးစသ္-၃(ပဲခူးတုိင္းနတ္တလင္းျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစာကား ခရီးစသ္-၃(ပဲခူးတုိင္းနတ္တလင္းျမိဳ႕) စာေရးဆရာမခင္သႏၱ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပုိင္း-၂

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီစဥ္ – ၃ (ပဲခူးတုိင္း၊ နတ္တလင္းျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီစဥ္ – ၃ (ပဲခူးတုိင္း၊ နတ္တလင္းျမိဳ႕) စာေရးဆရာမခင္ႏၱာ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပုိင္း(၁)

ခရီးသြားပန္းစကား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အပုိင္း (၂)

ခရီးသြားပန္းစကား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း စာေရးဆရာေနဘုန္းလတ္မွ ေဟာေျပာျခင္းအပုိင္း (၂)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္-၂ (မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္-၂ (မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕) စာေရးဆရာ ရဲသွ်မ္း၏ စာေပေဟာေျပာပြဲေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၂) ရုိက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ