ပန္းစကား

Latest
Most Viewed
Most Commented
စာေရးဆရာ ေမာင္သာခ်ဳိ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၄)

ရွမ္းျပည္နယ္၊ လားရႈိးျမိဳ႕ စာေရးဆရာ ေမာင္သာခ်ဳိ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၄)

စာေရးဆရာ ေမာင္သာခ်ဳိ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၂)

ရွမ္းျပည္နယ္၊ လားရႈိးျမိဳ႕ စာေရးဆရာ ေမာင္သာခ်ဳိ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၂)

စာေရးဆရာ ေမာင္သာခ်ဳိ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၁)

ရွမ္းျပည္နယ္၊ လားရႈိးျမိဳ႕ စာေရးဆရာ ေမာင္သာခ်ဳိ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၁)

စာေရးဆရာ ေက်ာ္ရင္ျမင့္၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္းအပုိင္း(၂)

စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ မုံရြာျမိဳ႕ စာေရးဆရာ ေက်ာ္ရင္ျမင့္၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္းအပုိင္း(၂)

ေရးဆရာ ေက်ာ္ရင္ျမင့္၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြျခင္း အပုိင္း(၁)

စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ မုံရြာျမိဳ႕ စာေရးဆရာ ေက်ာ္ရင္ျမင့္၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြျခင္း အပုိင္း(၁)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၆ (ပုသိမ္ျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၆ (ပုသိမ္ျမိဳ႕) စာေရးဆရာ ဦးဘုန္း(ဓာတု)၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပုိင္း(၄)

ခရီးသြားပန္စကားခရီးစဥ္-၆ (ပုသိမ္ျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္စကားခရီးစဥ္-၆ (ပုသိမ္ျမိဳ႕) စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပိုင္း(၃)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္-၆(ပုသိမ္ျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္-၆(ပုသိမ္ျမိဳ႕) စာေရးဆာရ ဦးဘုန္း(ဓာတု)၏ စာေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပုိင္း(၁)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္-၂(မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္-၂(မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိျမိဳ႕) စာေရးဆရာ ရဲလွ်မ္း၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္းအပုိင္း(၇) ရုိက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ