တိုင္းရင္းသားသတင္းအစီအစဥ္

တိုင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ေတြကိုု ၂၀၁၅ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး ေန႔စဥ္ မနက္ ၇း၄၅ နာရီ ၊ ည ၉ း၄၅ နာရီေတြမွာ ဒီဗီဘီရုုပ္ျမင္သံၾကားလိုုင္းကေန ထုတ္လႊင့္ပါတယ္။
မြန္ဘာသာ အစီအစဥ္ – တနလာၤေန႔
ရွမ္းဘာသာ အစီအစဥ္ – အဂၤါေန႔
ကရင္ဘာသာ အစီအစဥ္ – ဗုဒၶဟူးေန႔
ကရင္နီဘာသာ အစီအစဥ္ – ၾကာသပေတးေန႔
ခ်င္းဘာသာ အစီအစဥ္ – ေသာၾကာေန႔
ရခုိင္ဘာသာ အစီအစဥ္ – စေနေန႔
ျမန္မာဘာသာ သတင္းအက်ဥ္းခ်ဴပ္ – တနဂၤေႏြေန႔

Latest
Most Viewed
Most Commented
မေနာေျမမွသတင္းအစီအစဥ္

မေနာေျမမွသတင္းအစီအစဥ္

တုိင္းရင္းသားဘာသာသတင္းအစီအဥ္ (ကရင္နီ)

တုိင္းရင္းသားဘာသာသတင္းအစီအဥ္ (ကရင္နီ)

တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(ခ်င္း)

တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(ခ်င္း)

တုိင္းရင္းသားသတင္းအစီအစဥ္ (ရခုိင္)

တုိင္းရင္းသားသတင္းအစီအစဥ္ (ရခုိင္) တင္ဆက္ – BNI

တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(ရွမ္း)

တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(ရွမ္း)

တုိင္းရင္းသား သတင္း အစီအစဥ္ ( ရွမ္း )

တုိင္းရင္းသား သတင္း အစီအစဥ္ ( ရွမ္း ) တင္ဆက္ – BNI

တုိင္းရင္းသားဘာသာသတင္းအစီအစဥ္(ျမန္မာ)

တုိင္းရင္းသားဘာသာသတင္းအစီအစဥ္(ျမန္မာ)

တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(ကရင္)

တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(ကရင္)

တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(ကရင္)

တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(ကရင္)