ေဖ်ာ္ေျဖေရး

Latest
Most Viewed
Most Commented
ေျပာျပရင္ ေဒါပြမွာလား (၁ ဇူလိုင္ ၂၀၁၄)

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမွာလား အရိုုင္း ႏွင့္ ေနေဇာ္ႏိုင္ တင္ဆက္သည္

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမွာလား (၂၉ ရက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄)

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမွာလား တင္ဆက္ – ေနေဇာ္ႏုိင္၊ အရုိင္း

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမလား (၂၂ ရက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄)

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမလား တင္ဆက္ – ေနေဇာ္ႏုိင္၊ အရုိင္း

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမွာလား (၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄)

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမွာလား ၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄ အရိုုင္းႏွင့္ ေနေဇာ္ႏိုင္ တင္ဆက္သည္ DVB TV – 15.10.2014

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမွာလား (၁ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄)

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမွာလား ၀၁ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄ အရိုုင္းႏွင့္ ေနေဇာ္ႏိုင္ တင္ဆက္သည္

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမလား (၅ ရက္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၄)

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမလား တင္ဆက္ – ေနေဇာ္ႏုိင္၊ အရုိင္း

ေျပာျပရင္ ေဒၚပြမွာလား (၂၆ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၄ )

ေျပာျပရင္ ေဒၚပြမွာလား တင္ဆက္ – အရုိင္း၊ ေနေဇာ္

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမွာလား (၉ ရက္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄)

DVB TV -ေျပာျပရင္ ေဒါပြမွာလား တင္ဆက္ – ေနေဇာ္ႏုိင္၊ အရုိင္း