ေရြးေကာက္ပဲြ

Latest
Most Viewed
Most Commented
#Election 27 ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူး အစီအစဥ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူး အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ကုိေမာင္ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ကုိေမာင္၊ DVB

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္ (၁၇)

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္ (၁၇)

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (၈၈ မ်ိဳးဆက္ ဒီမုိကေရစီပါတီ)

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (၈၈ မ်ိဳးဆက္ ဒီမုိကေရစီပါတီ) ရုိက္ကူး – ေက်ာ္စုိး တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္ပါတီ(အမ်ဳိးသားဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ေရး ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္ပါတီ(အမ်ဳိးသားဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ေရး ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ) ရုိက္ကူး – လြင္မႈိင္း အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ထဲထဲ၀င္၀င္မဲေရြးေကာက္ပြဲအျမင္ အစီအစဥ္

ထဲထဲ၀င္၀င္မဲေရြးေကာက္ပြဲအျမင္ အစီအစဥ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ယမင္းဦး ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ဆန္နီ၊ ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ၊ ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း တည္းျဖတ္ – ယမင္းဦး

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား (အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ ပါတီသစ္)

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား (အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ ပါတီသစ္) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေမးအေျဖအပုိင္း(၄)

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေမးအေျဖအပုိင္း(၄) တရြာတပုဒ္ဆန္းဆိုုသလိုု ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပခင္ တရက္အလိုုမွာ နယ္ေျမေဒသ အသီးသီးက မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႔ အခက္အခဲ အေတြ႔အၾကဳံေတြ၊ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြဟာ DVB Hot line ကိုု အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေရာက္ရွိလာေနပါတယ္။ DVB Hot line ကိုု ဖုုန္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားလာတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြအတြက္ အေမးအေျဖက႑ကိုု တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။