ေရြးေကာက္ပဲြ

Latest
Most Viewed
Most Commented
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအစီအစဥ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအစီအစဥ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီမ်ား ( အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစု )

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီမ်ား ( အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစု ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ

ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ ရုိက္ကူး – သင္းသင္းႏြယ္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ လူထုသတင္းသမားမ်ား အစီအစဥ္

ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ လူထုသတင္းသမားမ်ား အစီအစဥ္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ ေရႊးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သတင္းမ်ားတင္ျပျခင္း တင္ဆက္ – ေအာင္ထြန္းျမင့္ ရုိက္ကူး – လူထုသတင္းသမားမ်ား တည္းဖတ္ – ကုိေမာင္၊ ကုိေအာင္

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

အပတ္စဥ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ (၂၀) (၂၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၅)

အပတ္စဥ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ (၂၀) တင္ဆက္ – ကုိေမာင္ တည္းျဖတ္ – ကုိဆန္နီ၊ ကုိေမာင္

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း