ေရြးေကာက္ပဲြ

Latest
Most Viewed
Most Commented
#Election 41 ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ကုိေမာင္ ရုိက္ကူး – ကုိေမာင္၊ DVB တည္းျဖတ္ – ကုိေမာင္

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ရုိက္ကူး – လြင္မွိဳင္း အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ လူထုသတင္းသမားအစီအစဥ္

ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ လူထုသတင္းသမားအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေအာင္ထြန္းျမင့္ ရုိက္ကူး – လူထုသတင္းသမားမ်ား တည္းျဖတ္ – ကုိေအာင္

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အမ်ဳိးသမီးအစီအစဥ္

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အမ်ဳိးသမီးအစီအစဥ္

#Election 26 ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ယမင္းဦး ရုိက္ကူး – မ်ိဳးေဇာ္လင္း၊ ဆန္နီ၊ အိမမမြန္၊ ယမင္းဦး တည္းျဖတ္ – ယမင္းဦး

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ)

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (ျပည္ေထာင္စုေတာင္သူလယ္သမား အင္အားစုပါတီ)

၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (ျပည္ေထာင္စုေတာင္သူလယ္သမား အင္အားစုပါတီ) ရုိက္ကူး – ကုိသားၾကီး (ပဲခူး) တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း