ေရြးေကာက္ပဲြ

Latest
Most Viewed
Most Commented
ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ကရင္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ကရင္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီပါတီ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(၀ံသာႏုဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(၀ံသာႏုဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လူထုသတင္းသမားအစီအစဥ္

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လူထုသတင္းသမားအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေအာင္ထြန္းျမင့္ ရုိက္ကူး – လူထုသတင္းသမားမ်ား သတင္းစုေဆာင္း – ေအာင္ေက်ာ္ တည္းျဖတ္ – ကုိေအာင္

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(မဟာမိတ္ေတာင္သူလယ္သမားပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(မဟာမိတ္ေတာင္သူလယ္သမားပါတီ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီပါတီ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္(ကယန္းအမ်ဳိးသားပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္(ကယန္းအမ်ဳိးသားပါတီ) ရုိက္ကူး – ဖုိးေက်ာ္၊ လြင္မွဳိင္း အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္ (၅၁)

DVB TV – ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ကုိေမာင္ ရုိက္ကူး – DVB၊ ကုိေမာင္