ေရြးေကာက္ပဲြ

Latest
Most Viewed
Most Commented
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

Election #54 ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

Election #54 ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

DVB Entertainment – Voter Eudcation (Part-2)

ေရြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕မဲေပးမႈပုံစံ မဲေပးရာမွာ တံဆိပ္တုံးဘယ္လုိႏွိပ္ရမလဲ မဲသြားေပးရမယ့္ေန႔မွာ ႀကဳံေတြ႔ရမယ့္အေနအထား မဲဆႏၵရွင္ေတြ မဲေပးတဲ့ေန႔မွာ သတိထားရမယ့္အခ်က္မ်ား စတာေတြကုိ ရွင္းလင္းေျပာျပထားတဲ့ Voter Education (အပုိင္း-၂) ကုိ DVB Entertainment မွ ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ေပးလုိက္တယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (၈၈ မ်ိဳးဆက္ ဒီမုိကေရစီပါတီ)

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (၈၈ မ်ိဳးဆက္ ဒီမုိကေရစီပါတီ) ရုိက္ကူး – ေက်ာ္စုိး တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (ျပည္ေထာင္စုေတာင္သူလယ္သမား အင္အားစုပါတီ)

၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (ျပည္ေထာင္စုေတာင္သူလယ္သမား အင္အားစုပါတီ) ရုိက္ကူး – ကုိသားၾကီး (ပဲခူး) တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား ( ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား ( ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) ရုိက္ကူး – ျမတ္သူေအာင္ တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ကုိေမာင္ ရုိက္ကူး – DVB၊ ကုိေမာင္ တည္းျဖတ္ – ကုိေမာင္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ)

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ) ရုိက္ကူး – ေမသၾကၤန္ တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း