ေရြးေကာက္ပဲြ

Latest
Most Viewed
Most Commented
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အမ်ဳိးသမီးအစီအစဥ္

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အမ်ဳိးသမီးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ကုိေမာင္ ရုိက္ကူး – DVB၊ ကုိေမာင္ တည္းျဖတ္ – ကုိေမာင္

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လူထုသတင္းသမားအစီအစဥ္

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လူထုသတင္းသမားအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေအာင္ထြန္းျမင့္ ရုိက္ကူး – လူထုသတင္းသမားမ်ား သတင္းစုေဆာင္း – ေအာင္ေက်ာ္

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရုုံးခ်ဳပ္ေရွ႔ ျမင္ကြင္း

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ ညပိုင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဂုံတိုင္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရုုံးခ်ဳပ္ေရွ႔ ျမင္ကြင္း

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ လူထုသတင္းသမားအစီအစဥ္

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ လူထုသတင္းသမားအစီအစဥ္

#Election 27 ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူး အစီအစဥ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူး အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ကုိေမာင္ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ကုိေမာင္၊ DVB

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပား ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ သုံးသပ္ခ်က္

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပား ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ သုံးသပ္ခ်က္

အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ျပည္သူမ်ား မဲေပးျမင္ကြင္းဓာတ္ပုံမ်ား(၈)

အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ျပည္သူမ်ား မဲေပးျမင္ကြင္းဓာတ္ပုံမ်ား(၈)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပါတီ) ရုိက္ကူး – ကုိေမာင္၊ ယမင္းဦး အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း