ေရြးေကာက္ပဲြ

Latest
Most Viewed
Most Commented
၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္ (၂၈ ရက္ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၄)

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ (၂) (၁၈ ရက္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၄)

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ (၂) (၁၈ ရက္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၄)

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ (၁၁ ရက္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၄)

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ (၁၁ ရက္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၄)

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ (၁) (၁၈ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၄)

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ (၁) (၁၈ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၄)