DVB Debate

ေျမယာျပႆနာမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ လူမ်ဳိေရးပဋိပကၡ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ခဲြျခားဆက္ဆံခံရမႈ၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာစီမံကိန္း၊ စားသံုးသူ အခြင့္အေရး၊ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၊ ပညာေရးဥပေဒ စရွိသျဖင့္ ယေန႔ေခတ္ျမန္မာျပည္သူေတြ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူတန္းစားအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အလႊာေပါင္းအစံုစံု၊ ဘက္အသီးသီးမွ မတူကဲြျပား ျခားနားဆန္႔က်င္ေသာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အေျခအတင္ ျငင္းခံုမႈမ်ားကို တင္ျပထားသည့္ အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
Is it possible to be a leader without joining the military?” (English)( Feb 13, 2015)

This week in DVB debate, the studio asks “ Does Aung San legacy inspire the new generations?” General Aung San, who is called Bogyoke by the people, is the founding father of the country who was assassinated at the age of 32 in 1947. A student leader, national leader and independent fighter, Aung San, is …Read more »

How to cut down power cuts? (Part B) ( Jan 1, 2015)

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈ၊ မလံုေလာက္မႈေတြကို ဘယ္လို ရပ္တန္႔႔ၾကမလဲ” ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂.၁.၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဒီဗီဘီ ရုပ္သံသတင္းဌာနမွ ထုတ္လႊင့္ျပသသြားခဲ့သည့္ ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္(ဒုတိယပိုင္း)

No Government can do better than this one”(Mar 16, 2015)

This week in DVB deba te, the studio asks “Did the government keep its promises?” After decades of suffering under military rule, Myanmar has officially changed to a civilian government in March 2011. Since then, president Thein Sein’s government promised people all kind of improvements in speeches. Such promises were not made for 50 years. …Read more »

The people living in fear are the ethnic people” (Burmese) ( Oct 29, 2014)

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕အျမင္အေၾကာင္­းေဆြးေႏြးတဲ့ ဒီဗီဘီအေျခအတင္ျငင္းခုံေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ မွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕အသံကုိဘယ္သူက­နာေထာင္ေနလဲလုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္ထားပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားစြာနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ႏုိင္ငံတစ္ခုပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြနဲ႔ လူမ်ားစုဗမာေတြရဲ႕ ႏွိပ္ကြပ္မႈနဲ႔ ပစ္ပယ္မႈကုိ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ခံစား လာခဲ့ရတာပါ။

How to cure Burma’s healthcare system? (Part A) (Sep 14, 2014)

မန္မာႏိုင္ငံရဲ႕က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာင့္­မႈစနစ္ကို ဘယ္လိုကုသၾကမလဲ ” ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၁၃.၉.၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဒီဗီဘီ ရုပ္သံသတင္းဌာနမွ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည့္ ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္ (ပထမပိုင္း)

“The police don’t understand human rights” (English) ( Aug 5, 2014)

This week DVB Debate Asks “Does Burma need a protest law?” In December 2011, President Thein Sein, formally approved legislation that allows citizens of Burma to engage in peaceful protests. But the controversial law comes with certain conditions. Section 18 of the Peaceful Assembly and Peaceful Procession Act states that demonstrators are required to obtain …Read more »

“Foreign aid can create dependency” (English) (Jun 18, 2014)

This week, DVB Debate ask where foreign aid for Burma goes. Following political reforms and the lifting of economic sanctions, western nations have begun to relax curbs on foreign aid. However, critics have raised concerns that it may be too much too as aid money pours into Burma without the infrastructure to support it.

Myanmar Star (May 11, 2014)

Myanmar Star

‘Census may legitimise discrimination’ (English) (Mar 25, 2014)

This week, DVB Debate argues whether the census will bring consensus. As Burma prepares for its first national census in over 30 years, concerns have been raised about the timing and method of the nationwide count. International groups have warned that questions regarding religion and ethnicity could trigger further violence against minority Muslims, and undermine …Read more »