မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ၂၇၅၆ ခုႏွစ္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူး အလြန္ကာလရုပ္သံ

DVB TV – ၂၇၅၆ ခုႏွစ္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူး အလြန္ကာလရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ၊ ေဇယ်ာ၊ အာခုိက္ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ကဗ်ာဆရာတင္မုိး အိမ္ျပန္ခရီးရုပ္သံ

DVB TV – ကဗ်ာဆရာတင္မုိး အိမ္ျပန္ခရီးရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ထြန္းထြန္းသိန္း၊ ေနရီရီ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – သူဇာလင္း

DVB TV – ကဗ်ာဆရာတင္မုိးရဲ႕ အိမ္ျပန္ခရီးရုပ္သံ

DVB TV – ကဗ်ာဆရာတင္မုိးရဲ႕ အိမ္ျပန္ခရီးရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ထြန္းထြန္းသိန္း၊ ေနရီရီ တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – သူဇာလင္း

DVB TV – ၂၇၅၆ ခုႏွစ္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူး အလြန္ကာလရုပ္သံ

DVB TV – ၂၇၅၆ ခုႏွစ္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူး အလြန္ကာလရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ၊ ေဇယ်ာ၊ အာခုိက္ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ရွမ္းနီတုိင္းရင္းသားပြဲေတာ္ရုပ္သံ

DVB TV – ရွမ္းနီတုိင္းရင္းသားပြဲေတာ္ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – မုန္းမုန္းမင္း တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ပ႑ိတာရာမသာသနာ့ရိပ္သာ(ခ်င္းမုိင္)႒ာနခြဲရုပ္သံ

DVB TV – ပ႑ိတာရာမသာသနာ့ရိပ္သာ(ခ်င္းမုိင္)႒ာနခြဲရုပ္သံ ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ျမန္မာ့ေဘာလုံး အမ်ဳိးသမီးအသင္း ယမင္းလြင္ရုပ္သံ

DVB TV – ျမန္မာ့ေဘာလုံး အမ်ဳိးသမီးအသင္း ယမင္းလြင္ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ထက္လူ တင္ဆက္ – ေဟမာ၀င္း တည္းျဖတ္ – မင္းလူ

DVB TV – ၂၀၁၆ အႏွစ္ခ်ဳပ္ က်န္းမာေရး

DVB TV – ၂၀၁၆ အႏွစ္ခ်ဳပ္ က်န္းမာေရး ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – စည္သူေဇယ် တင္ဆက္ – စည္သူေဇယ်

DVB TV – အၾကီးဆုံးေရႊေၾကာေျမက စြန္႔ပစ္ခံဘ၀ ရုပ္သံ

DVB TV – အၾကီးဆုံးေရႊေၾကာေျမက စြန္႔ပစ္ခံဘ၀ ရုပ္သံ ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – တာရာ