မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ ရုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ဟန္ထူးေဇာ္ ႏွင့္ ဒီဗီြဘီ သတင္းေထာက္မ်ား

DVB TV – ပဒုိမန္းရွာ ၁၉၄၃ – ၂၀၀၈ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – ပဒုိမန္းရွာ ၁၉၄၃ – ၂၀၀၈ ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – တပုိ႔တြဲလျပည့္ က်ဳံဒုိးမီးပုံပြဲ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – တပုိ႔တြဲလျပည့္ က်ဳံဒုိးမီးပုံပြဲ ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ႏုိဂုံးမခ်ဳပ္ေသာ”ျငိမ္း”ရုပ္သံ မွတ္တမ္း

DVB TV – ႏုိဂုံးမခ်ဳပ္ေသာ”ျငိမ္း”ရုပ္သံ မွတ္တမ္း တင္ဆက္၊ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – တာရာ

DVB TV – ဦးကုိနီ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူရုပ္သံ

DVB TV – ဦးကုိနီ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ သတင္းေထာက္မ်ား တည္းျဖတ္၊ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ဦးကုိနီ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူရုပ္သံ

DVB TV – ဦးကုိနီ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ သတင္းေထာက္မ်ား တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ၆၈ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔အျမင္မ်ားရုပ္သံ

DVB TV – ၆၈ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔အျမင္မ်ားရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ပုဂံ အာနႏၵာ ဘုရားပြဲေတာ္ရုပ္သံ

DVB TV – ပုဂံ အာနႏၵာ ဘုရားပြဲေတာ္ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – စံေထြးေအာင္ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ၂၇၅၆ ခုႏွစ္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူး အလြန္ကာလရုပ္သံ

DVB TV – ၂၇၅၆ ခုႏွစ္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူး အလြန္ကာလရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ၊ ေဇယ်ာ၊ အာခုိက္ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး