သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတို႔၏ မ်က္ႏွာဖံုးေပၚက သတင္းမ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မ်ား၊ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားစြာႏွင့္ လစဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ထူးျခားသည့္ သတင္းႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ထူးျခားေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ဆက္ထားသည့္ ေန႔စဥ္ အစီအစဥ္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂)

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္၊ အိမမမြန္ ရုိက္ကူး – ညီလင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း အသံဖမ္း – ညီလင္းထြန္း

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁)

၂၄ရက္ေန႕ထြက္ရွိတဲ့ သတင္းစာဂ်နယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ တင္ဆက္ထားတဲ့ အစီအစဥ္ ပထမပုိင္း တင္ဆက္ – ညီငယ္၊ ေမသၾကၤန္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ -ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၂)

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမလ ၁၃ရက္ေန႔ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ ေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ အစီအစဥ္ ဒုတိယပုိင္း တင္ဆက္ – စုိးရ၊ အိမမမြန္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) 20153005

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) တင္ဆက္ – ေအာင္ထြန္းျမင့္၊ ေမသၾကၤန္ ရုိက္ကူး – ရဲ၀င္းထုိက္၊ ေနလင္းထြန္း

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား 20151207

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား 20151207 တင္ဆက္ – ညီငယ္၊ ေလးေလးမြန္ ရုိက္ကူး / တညး္ျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

သတင္းစာေပၚဖတ္စရာမ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ထြန္းထြန္းသိန္း၊ အိမမမြန္ ရုိက္ကူး ၊ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚဖတ္စရာမ်ား

၂၀၁၅ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ခင္ႏွင္းျဖဴစုိး၊ ထြန္းထြန္းသိန္း ရုိက္ကူး ၊ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၆ ရက္ေန႔ထြက္ရွိလာတဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ကုိေမာင္၊ သူသူေအာင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္၊ သူသူေအာင္ ရုိက္ကူး – ေဇယ်ာထြန္း၊ ရဲ၀င္းထုိက္ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း