သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတို႔၏ မ်က္ႏွာဖံုးေပၚက သတင္းမ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မ်ား၊ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားစြာႏွင့္ လစဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ထူးျခားသည့္ သတင္းႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ထူးျခားေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ဆက္ထားသည့္ ေန႔စဥ္ အစီအစဥ္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၁) 20150411

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၁) 20150411 တင္ဆက္ – သုိက္ဇင္၊ ခင္ႏွင္းျဖဴစုိး ရုိက္ကူး – ဆန္နီ တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၁)

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမလ ၉ရက္ေန႕ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ယနယ္မ်ား ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ ေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ အစီအစဥ္အပုိင္း(၁) တင္ဆက္ – ခုိင္ပန္းႏု၊ ေမသၾကၤန္ ရုိက္ကူး – ညီလင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၂)

၂၀၁၅ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ ေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ ဒုတိယပုိင္း တင္ဆက္ – ထြန္းထြန္းသိန္း၊ လင္းဆက္ေအာင္ေအာင္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေနလင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – ေနလင္းထြန္း

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား 20152706

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား တင္ဆက္ – ညီငယ္၊ ထြန္းထြန္းသိန္း ရုိက္ကူး – ေနလင္းထြန္း၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ေနလင္းထြန္း

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ထြန္းထြန္းသိန္း၊ လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး ၊တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ညီငယ္၊ ခင္ႏွင္းျဖဴစုိး တည္းျဖတ္၊ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား 20152410

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား 20152410 တင္ဆက္ – ညီငယ္၊ ေလးေလးမြန္ ရုိက္ကူး – ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ထြက္တဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ခင္ႏွင္းျဖဴစုိး၊ ညိဳမာသက္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ညီလင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ားအစီအစဥ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၁၄ ရက္ေန႔ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေမသၾကၤန္၊ ခင္ႏွင္းျဖဴစုိး ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း