သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတို႔၏ မ်က္ႏွာဖံုးေပၚက သတင္းမ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မ်ား၊ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားစြာႏွင့္ လစဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ထူးျခားသည့္ သတင္းႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ထူးျခားေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ဆက္ထားသည့္ ေန႔စဥ္ အစီအစဥ္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB – သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား (အပိုင္း ၁) 07.04.2015

DVB – သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား (အပိုင္း ၁) 07.04.2015

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၂)

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမလ ၄ရက္ေန႔ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ ဒုတိယပုိင္း တင္ဆက္ – ခုိင္ပန္းႏု၊လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး -ဆန္နီ၊ ညီလင္းထြန္း တည္းျဖတ္ -ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ားအပုိင္း (၁) 20152405

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ားအပုိင္း (၁) 20152405 တင္ဆက္ – ေအာင္ထြန္းျမင့္၊ ခုိင္ပန္းႏု ရုိက္ကူး – ေဇယ်ာထြန္း၊ ရဲ၀င္းထုိက္ တည္းျဖတ္ – ေနလင္းထြန္း

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား 20152006

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား 20152006 တင္ဆက္ – ေမသၾကၤန္၊. ထြန္းထြန္းသိန္း ရုိက္ကူး – ေဇယ်ာထြန္း၊ ရဲ၀င္းထုိက္ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္ေန႔ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိႏုတ္ေကာက္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ျမင့္ႏုိင္၊ ခုိင္ပန္းႏု ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ညီလင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္၊ ထြန္းထြန္းသိန္း ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ခုိင္ပန္းႏု၊ ေမသၾကၤန္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သူသူေအာင္၊ ေအာင္သူ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေမသၾကၤန္၊ စည္သူေဇယ် ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း