သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတို႔၏ မ်က္ႏွာဖံုးေပၚက သတင္းမ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မ်ား၊ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားစြာႏွင့္ လစဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ထူးျခားသည့္ သတင္းႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ထူးျခားေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ဆက္ထားသည့္ ေန႔စဥ္ အစီအစဥ္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၁)

၂၁ရက္ေန႔ ဧျပီလ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေကာင္းႏုိးရာရာေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ အစီအစဥ္ ပထမပုိင္း တင္ဆက္ – ေမသၾကၤန္၊ ခုိင္ပန္းႏု ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၂)

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမလ ၁၁ရက္ေန႔ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္ ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ ဒုတိယပုိင္း တင္ဆက္ – လင္ဆက္ေအာင္၊ ေအာင္သူ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ ေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ ဒုတိယပုိင္း တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္၊ စုိးရ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား 20150703

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား 20150703 တင္ဆက္ – ခင္ႏွင္းျဖဴစုိး၊ အာကာ ရုိက္ကူး – ဆန္နိ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ထြန္းထြန္းသိန္း၊ လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး၊ တညး္ျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိေကာက္ႏုတ္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ခုိင္ႏွင္းျဖဴစုိး၊ ညိဳမာသက္ တည္းျဖတ္၊ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ယမင္းဦး၊ ေျမသၾကၤန္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

တုိင္းရင္းသားဘာသာသတင္းအစီအစဥ္(ခ်င္း)

တုိင္းရင္းသားဘာသာသတင္းအစီအစဥ္(ခ်င္း)

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ခုိင္ပန္းႏု၊ ေမသၾကၤန္ ရုိက္ကူး – ညီလင္းထြန္း