သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတို႔၏ မ်က္ႏွာဖံုးေပၚက သတင္းမ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မ်ား၊ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားစြာႏွင့္ လစဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ထူးျခားသည့္ သတင္းႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ထူးျခားေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ဆက္ထားသည့္ ေန႔စဥ္ အစီအစဥ္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ထြက္တဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ားကုိ ေကာင္းႏုိးရာရာ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေအာင္သူ၊ စည္သူေဇယ်

DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ထြက္တဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ားကုိ ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ထြက္တဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – အာကာ၊ ေဟမာ၀င္း ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ထြက္တဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေအာင္သူ၊ စည္သူေဇယ် ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – ရွမ္းနီတုိင္းရင္းသား ပြဲေတာ္ရုပ္သံ

DVB TV – ရွမ္းနီတုိင္းရင္းသား ပြဲေတာ္ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – မုန္းမုန္းမင္း တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ေန႔ထြက္တဲ့ သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားကုိ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ထြန္းထြန္းသိန္း၊ သူဇာလင္း ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔ထြက္လာတဲ့ သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – အာကာ၊ သူသူေအာင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔ထြက္တဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ားကုိ ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – အာကာ၊ သူသူေအာင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – သတင္းေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္၀ါရီလ ၄ ရက္ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားကုိ ေကာက္ႏုတ္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေအာင္သူ၊ သူဇာလင္း ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ