သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတို႔၏ မ်က္ႏွာဖံုးေပၚက သတင္းမ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မ်ား၊ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားစြာႏွင့္ လစဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ထူးျခားသည့္ သတင္းႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ထူးျခားေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ဆက္ထားသည့္ ေန႔စဥ္ အစီအစဥ္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁)

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁) 20150304 တင္ဆက္ – ညီငယ္ ၊ လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂)

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) တင္ဆက္ – အိမမမြန္၊ ယမင္းဦး ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁)

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁) တင္ဆက္ – အိမမမြန္ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂)

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) တင္ဆက္ -ယမင္းဦး / အာကာ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁)

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁) တင္ဆက္ – ညီငယ္ / အာကာ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂)

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) တင္ဆက္ – ယမင္းဦး၊ သာႏုိးေ၀ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁)

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁) တင္ဆက္ – ယမင္းဦး၊ ညီငယ္ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂)

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) တင္ဆက္ – ဂ်ဴလိုင္၊ ယမင္းဦး ရုိက္ကူး – DVB

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁)

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁) တင္ဆက္ – ကုိေမာင္၊ ခင္ႏွင္းျဖဴစုိး ရုိက္ကူး – DVB