သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတို႔၏ မ်က္ႏွာဖံုးေပၚက သတင္းမ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မ်ား၊ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားစြာႏွင့္ လစဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ထူးျခားသည့္ သတင္းႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ထူးျခားေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ဆက္ထားသည့္ ေန႔စဥ္ အစီအစဥ္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပိုင္း (၁) 20150409

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပိုင္း (၁) 20150409 တင္ဆက္ – ခုိင္ပန္းႏု၊ ေမသၾကၤန္ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

DVB – သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား (အပိုင္း ၂) 07.04.2015

DVB – သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား (အပိုင္း ၂) 07.04.2015

DVB – သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား (အပိုင္း ၁) 07.04.2015

DVB – သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား (အပိုင္း ၁) 07.04.2015

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) 20150406

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) 20150406 တင္ဆက္ – ေမသၾကၤန္၊ မ်ိဳးမင္းဦး ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁) 20150406

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁) 20150406 တင္ဆက္ – ေမသၾကၤန္၊ မ်ိဳးမင္းဦး ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) 201500405

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) 20150405 တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္ ၊ အိမမမြန္ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂)

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) တင္ဆက္ – ခုိင္ပန္းႏု၊ အိမမမြန္ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြနး္

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁) 20150404

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁) 20150404 တင္ဆက္ – ေအာင္သူ၊ အိမမမြန္ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) 20150304

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) 20150304 တင္ဆက္ – ေအာင္သူ ၊ လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း