သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတို႔၏ မ်က္ႏွာဖံုးေပၚက သတင္းမ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မ်ား၊ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားစြာႏွင့္ လစဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ထူးျခားသည့္ သတင္းႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ထူးျခားေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ဆက္ထားသည့္ ေန႔စဥ္ အစီအစဥ္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၂)

၂၁ရက္ေန႔ ဧျပီလ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေကာင္းႏုိးရာရာေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ အစီအစဥ္ ဒုတိယပုိင္း တင္ဆက္ – ေမသၾကၤန္၊ ခုိင္ပန္းႏု ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၁)

၂၁ရက္ေန႔ ဧျပီလ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေကာင္းႏုိးရာရာေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ အစီအစဥ္ ပထမပုိင္း တင္ဆက္ – ေမသၾကၤန္၊ ခုိင္ပန္းႏု ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား

၂၀ရက္ေန႔ ဧျပီလ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ထြက္ရွိသတင္းစာ ဂ်နယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ ေကာက္ႏႈတ္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေမသၾကၤန္၊ေအာင္သူ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၁)

၁၉ရက္ေန႔၊ ဧျပီလ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာ ဂ်နယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ ေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္အပုိင္း (၁) တင္ဆက္ – အကာ၊ ခင္ႏွင္းျဖဴစုိး ရုိက္ကူး – ဆန္နီ တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) 20150411

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) 20150411 တင္ဆက္ – သုိက္ဇင္၊ သူသူေအာင္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၁) 20150411

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၁) 20150411 တင္ဆက္ – သုိက္ဇင္၊ ခင္ႏွင္းျဖဴစုိး ရုိက္ကူး – ဆန္နီ တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) 20150410

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) 20150410 တင္ဆက္ – ခုိင္ပန္းႏု၊ ေမသၾကၤန္ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁) 20150410

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁) 20150410 တင္ဆက္ – ခုိင္ပန္းႏု၊ ေမသၾကၤန္ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) 20150409

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) 20150409 တင္ဆက္ – ခုိင္ပန္းႏု၊ ေမသၾကၤန္ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ