သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတို႔၏ မ်က္ႏွာဖံုးေပၚက သတင္းမ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မ်ား၊ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားစြာႏွင့္ လစဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ထူးျခားသည့္ သတင္းႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ထူးျခားေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ဆက္ထားသည့္ ေန႔စဥ္ အစီအစဥ္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ားအပုိင္း(၂)

၂၆ရက္ေန႔ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ ေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ ဒုတိယပုိင္း တင္ဆက္ – ခင္ႏွင္းျဖဴစုိး၊ လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး – ညီလင္းထြန္း၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ -ေဇယ်ာထြန္း

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၂)

၂၅ရက္ေန႔ထြက္ရွိတဲ့ သတင္းစာဂ်နယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ တင္ဆက္ထားတဲ့ အစီအစဥ္ ဒုတိယပုိင္း တင္ဆက္ – ခင္ႏွင္းျဖဴစုိး၊ ေအာင္ထြန္းျမင့္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

၂၅ရက္ေန႔ထြက္ရွိတဲ့ သတင္းစာဂ်နယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ တင္ဆက္ထားတဲ့ အစီအစဥ္ ပထမပုိင္း

၂၅ရက္ေန႔ထြက္ရွိတဲ့ သတင္းစာဂ်နယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ တင္ဆက္ထားတဲ့ အစီအစဥ္ ပထမပုိင္း တင္ဆက္ – ခင္ႏွင္းျဖဴစုိး၊ လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

၂၄ရက္ေန႕ထြက္ရွိတဲ့ သတင္းစာဂ်နယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ တင္ဆက္ထားတဲ့ အစီအစဥ္ ဒုတိယပုိင္း

၂၄ရက္ေန႕ထြက္ရွိတဲ့ သတင္းစာဂ်နယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ တင္ဆက္ထားတဲ့ အစီအစဥ္ ဒုတိယပုိင္း တင္ဆက္ – ညီငယ္၊ ေမသၾကၤန္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ -ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁)

၂၄ရက္ေန႕ထြက္ရွိတဲ့ သတင္းစာဂ်နယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ တင္ဆက္ထားတဲ့ အစီအစဥ္ ပထမပုိင္း တင္ဆက္ – ညီငယ္၊ ေမသၾကၤန္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ -ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၂)

၂၃ရက္ေန႕ ဧျပီလ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်နယ္မ်ား ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိတင္ဆက္ထားတဲ့အပုိင္း(၂) တင္ဆက္ – ေမသၾကၤန္၊ ခင္ႏွင္းျဖဴစုိး ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၁)

၂၃ရက္ေန႕ ဧျပီလ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်နယ္မ်ား ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိတင္ဆက္ထားတဲ့အပုိင္း(၁) တင္ဆက္ – ေမသၾကၤန္၊ ခင္ႏွင္းျဖဴစုိး ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၂)

၂၂ရက္ေန႔ ဧျပီလ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာ ဂ်နယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ တင္ဆက္ထားတဲ့ အစီအစဥ္အပုိင္း (၂) တင္ဆက္ -လင္းဆက္ေအာင္၊ စုိးရ ရုိက္ကူး- ဆန္နီ တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၁)

၂၂ရက္ေန႔ ဧျပီလ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာ ဂ်နယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ တင္ဆက္ထားတဲ့ အစီအစဥ္အပုိင္း (၁) တင္ဆက္ -ခုိင္ပန္းႏု၊ ထြန္းထြန္းသိန္း ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ