သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတို႔၏ မ်က္ႏွာဖံုးေပၚက သတင္းမ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မ်ား၊ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားစြာႏွင့္ လစဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ထူးျခားသည့္ သတင္းႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ထူးျခားေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ဆက္ထားသည့္ ေန႔စဥ္ အစီအစဥ္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁) 20150305

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁) 20150305 တင္ဆက္ – သုိက္ဇင္၊ အာကာ ရုိက္ကူး – ညီလင္းထြန္း၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၁)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႕ ထြက္တဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ ေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အပုိင္း (၁) တင္္ဆက္ – ေမသၾကၤန္၊ ခုိင္ပန္းႏု ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၂)

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၃၀ရက္ေန႔ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ ေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ ဒုတိယပုိင္း တင္ဆက္ – ခုိင္ပန္းႏု၊ မ်ဳိးမင္းဦး ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၁)

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၃၀ရက္ေန႔ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ ေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ ပထမပုိင္း တင္ဆက္ – ခုိင္ပန္းႏု၊ ေမသၾကၤန္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၁)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္ ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္ခ်က္ အစီအစဥ္ ပထမပုိင္း တင္ဆက္ – ခုိင္ပန္းႏု၊ ေမသၾကၤန္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၂)

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၈ရက္ေန႔ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္ ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ ဒုတိယပုိင္း တင္ဆက္ – ေမသၾကၤန္၊ ခုိင္ပန္းႏု ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရမ်ား အပုိင္း(၂)

၂၇ရက္ေန႔ ဧျပီလ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္ ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ား ေကာက္ႏႈတ္ တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ ဒုတိယပုိင္း တင္ဆက္ – စုိးရ၊ ခုိင္ပန္းႏု ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ညီလင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရမ်ား အပုိင္း(၁)

၂၇ရက္ေန႔ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္ ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ား ေကာက္ႏႈတ္ တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ ပထမပုိင္း တင္ဆက္ – ေမသၾကၤန္၊ ခုိင္ပန္းႏု ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ညီလင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ားအပုိင္း(၁)

၂၆ရက္ေန႔ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ ေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ ပထမပုိင္း တင္ဆက္ – ခင္ႏွင္းျဖဴစုိး၊ လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး – ညီလင္းထြန္း၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ -ေဇယ်ာထြန္း