သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတို႔၏ မ်က္ႏွာဖံုးေပၚက သတင္းမ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မ်ား၊ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားစြာႏွင့္ လစဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ထူးျခားသည့္ သတင္းႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ထူးျခားေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ဆက္ထားသည့္ ေန႔စဥ္ အစီအစဥ္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔ထြက္တဲ့ သတင္းစာဂ်ာနယ္ေတြ ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – စည္သူေဇယ်၊ ေအာင္စုိးမုိး ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ားအစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔ ထြက္လာတဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ေတြ ေကာင္းႏုိးရာရားမ်ားကုိ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ားအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သူဇာလင္း၊ စည္သူေစယ် ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ထြက္တဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ေကာင္းႏုိးရာရာေတြ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ကုိေမာင္၊ အိမမမြန္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ထြက္တဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ေကာင္းႏုိးရာရာေတြ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ကုိေမာင္၊ လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔ထြက္တဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ားေကာင္းႏုိးရာရာ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ ထြက္တဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား ေကာင္းႏုိးရာရာကုိ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သူဇာလင္း၊ ထြန္းထြန္းသိန္း ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ထြက္တဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာင္းႏုိးရာရာ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သူဇင္လင္း၊ စည္သူေဇယ်

DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ထြက္တဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ားကုိ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ကုိေမာင္၊ လင္းဆက္ေအာင္ တည္းျဖတ္ ၊ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းမ်ားအစီအစဥ္(ကရင္နီ)

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းမ်ားအစီအစဥ္(ကရင္နီ)