သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတို႔၏ မ်က္ႏွာဖံုးေပၚက သတင္းမ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မ်ား၊ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားစြာႏွင့္ လစဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ထူးျခားသည့္ သတင္းႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ထူးျခားေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ဆက္ထားသည့္ ေန႔စဥ္ အစီအစဥ္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား တင္ဆက္ – ေဟမာ၀င္း၊ ျပည့္ဘုန္းေအာင္ DVB TV – 07.06.2017

DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ ရက္ေန႔ထြက္တဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္တဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ဆုဆုသြယ္၊ လင္းဆက္ေအာင္

DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ားအစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂ ရက္ေန ထြက္တဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ားအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေအာင္သူ၊ လင္းဆက္ေအာင္

DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ားအစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္ေန႔ထြက္တဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္ ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားေတြကုိေကာက္ႏုတ္ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ားအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ဟိန္းကုိ၊ ဆုဆုေ၀ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၃၀ ရက္ေန႔ထြက္တဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ားအစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ထြက္တဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ားအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ခင္ႏွင္းျဖဴစုိး၊ ေဟမာ၀င္း

DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၂၆ ရက္ေန႔ ထြက္တဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ားေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားေတြကုိ ေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၂၅ ရက္ေန႔ ထြက္တဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားကုိ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သူဇာလင္း၊ ေအာင္သူ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ားအစီအစဥ္

DVB TV -၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၄ ရက္ေန႔ ထြက္တဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ေကာင္းႏုိးႏုိးရာရာမ်ားကုိ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ားအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေအာင္သူ၊ စုိးယုေဇာ္ တည္းျဖတ္၊ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ