ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Latest
Most Viewed
Most Commented
ဦးခင္ေရႊ (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ဦးခင္ေရႊ (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ယမင္းဦး ရုိက္ကူး – ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ တည္းျဖတ္ – ယမင္းဦး

ဦးမ်ိဳးမင္းေဇာ္ (MID)ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ဦးမ်ိဳးမင္းေဇာ္ (MID)ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – တိုးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

ဦးေအာင္ေမာင္း(မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္၀န္) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ဒုတိယအပုိင္း

ဦးေအာင္ေမာင္း(မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္၀န္) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ဒုတိယအပုိင္း တင္ဆက္ – တာရာ ရုိက္ကူး – ျငိမ္းမုိးေနာင္၊ တာရာ တည္းျဖတ္ – တာရာ

ဦးတင္ေမာင္သန္း (သင့္ဘ၀) ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ဦးတင္ေမာင္သန္း (သင့္ဘ၀) ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္- တိုးေဇာ္လတ္ ရိုက္ကူး – ဆန္နီ တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

စာေရးဆရာေဖျမင့္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

စာေရးဆရာေဖျမင့္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

စစ္ကိုင္းတိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

စစ္ကိုင္းတိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ေက်ာ္သက္မင္း ရိုက္ကူး -ဆန္နီ

ဦးသက္လြင္တုိး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးသက္လြင္တုိး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – ခင္ႏွင္းျဖဴစုိး ရုိက္ကူး – စည္သူေဇယ်

မန္းျမေအး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

မန္းျမေအး(အတြင္းေရးမွဴး) စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီေကာ့ရိတ္ျမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ေဒၚလွလွေအာင္(နာယက၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမငလ်င္ေကာ္မတီ) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ေဒၚလွလွေအာင္(နာယက၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမငလ်င္ေကာ္မတီ) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ကုိေမာင္ ရုိက္ကူး – မုိးျပည့္ တည္းျဖတ္ – ကုိေမာင္