ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ျမ၀တီ အလွမယ္ေရြးပြဲ Miss Universe Myawaddy 2017 ရုပ္သံ

DVB TV – ျမ၀တီ အလွမယ္ေရြးပြဲ Miss Universe Myawaddy 2017 ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ဦးတိတ္ႏုိင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ပထမပုိင္း

DVB TV – ဦးတိတ္ႏုိင္(အတြင္းေရးမွဴး) ေအေအပီပီ အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ပထမပုိင္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – YBS စနစ္ တစ္လျပည့္အေျခအေနအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ဆုိင္ရာ ေနဘုန္းလတ္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – YBS စနစ္ တစ္လျပည့္အေျခအေနအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ဆုိင္ရာ ေနဘုန္းလတ္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တည္းျဖတ္ ၊တင္ဆက္ – ျပည့္ျဖဳိးေက်ာ္ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – Winner နန္းထက္ထက္လင္း Miss Universe Myawaddy 2017 ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – Winner နန္းထက္ထက္လင္း Miss Universe Myawaddy 2017 ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္၊ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ေဒၚၾကည္ျပာ(လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း အပုိင္း(၂)

DVB TV – ေဒၚၾကည္ျပာ(လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး – သူရစုိး

DVB TV – ေဒါက္တာခင္ေမာင္ျမင့္ ( အင္း၀ ကေလး လက္ခြဲစိတ္ေပးခဲ့သူ) ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ေဒါက္တာခင္ေမာင္ျမင့္ ( အင္း၀ ကေလး လက္ခြဲစိတ္ေပးခဲ့သူ) ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – အိမမမြန္ ရုိက္ကူး – သူရစုိး တည္းျဖတ္ – အိမမမြန္

DVB TV – ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္တစ္ႏွစ္ျပည့္ သုံးသပ္ခ်က္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရအဖြဲ႕၏ ကတိက၀တ္၊ အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ေဒၚၾကည္ျပာႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္တစ္ႏွစ္ျပည့္ သုံးသပ္ခ်က္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တည္းျဖတ္၊ တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး – သူရစုိး

DVB TV – နန္းေစအြာ(အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – နန္းေစအြာ(အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္) လူမ်ဳိးအလုိက္္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီ(ဘားအံ) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ဗုိလ္မွဴးၾကီး ခြန္ဥကၠာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ဗုိလ္မွဴးၾကီး ခြန္ဥကၠာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ခင္သန္း ရုိက္ကူး – ကုိတူးေလး၊ ဇင္လင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – စုစုလႈိင္