ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Latest
Most Viewed
Most Commented
ဦးခင္ေမာင္ေအး ( CB Bank ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း

ဦးခင္ေမာင္ေအး (CB Bank ဥကၠဌ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ဦးခင္ေမာင္၀င္း ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – DVB DVB TV – 09.06.2017

ဦးေဇာ္၀င္းႏုိင္ ( ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ဦးေဇာ္၀င္းႏုိင္ ( ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန) ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – ေဟမာ၀င္း ရုိက္ကူး – မုိးျပည့္ DVB TV – 07.06.2017

ေဒါက္တာသန္းျမင့္ (ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေဒါက္တာသန္းျမင့္ (စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ခင္ေမာင္၀င္း DVB TV – 06.06.2017

ေစာျမရာဇာလင္း (ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ) ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း (၁)

DVB TV – ေစာျမရာဇာလင္း (ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း (၁) တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ဆန္နီ

ေဒၚခင္မာေဆြ ( အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေဒၚခင္မာေဆြ( အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေနမႈ အေျခအေနမ်ား ေမးျမန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ဆုဆုသြယ္ ရုိက္ကူး – DVB တည္းျဖတ္ – ဆုဆုသြယ္ DVB TV – 01.06.2017

ေဒါက္တာရဲသူဟန္ႏွင့္ ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေဒါက္တာရဲသူဟန္ႏွင့္ ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး DVB TV – 31.05.2017

DVB TV – ေဒါက္တာသိန္းလြင္ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဟာ စီမံကိန္းအေၾကာင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – NNER ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဟာ စီမံကိန္းအေၾကာင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – လင္းဆက္ေအာင္ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

DVB TV – ျမန္မာႏုိင္ငံအုိလံပစ္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္လြင္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ျမန္မာႏုိင္ငံအုိလံပစ္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္လြင္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး – ထက္လူ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – လႊမ္းမုိးေအာင္

DVB TV – ဦးရဲႏုိင္၀င္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ဦးရဲႏုိင္၀င္း(အဖြဲ႕၀င္) အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးခုံသမာဓိေကာင္စီႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ ၊ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ