ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ဦးေက်ာ္ထင္ေက်ာ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကုိင္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕အခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ထင္ေက်ာ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူစး – စည္သူေဇယ် တည္းျဖတ္၊ တင္ဆက္ – သူဇင္လင္း

DVB TV – ဦးရဲ၀င္းေလး ေဒါနခရမ္း ကုမၸဏီ လီမိတက္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ဦးရဲ၀င္းေလး ေဒါနခရမ္း ကုမၸဏီ လီမိတက္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ကရင္ျပည္နယ္ တြင္းထြက္ရတာနာ အရွည္အေသြးျမင့္ ခရမ္းစြဲေက်ာက္မ်က္ ထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ဦးမ်ဳိးသန္႔ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္

DVB TV – ဦးမ်ဳိးသန္႔(ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ တာ၀န္ခံ) တုိင္းရင္းလူထုတုိးတက္ေရး မိတ္ဖတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေအာင္ဆန္းဦး ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေအာင္ဆန္းဦး

DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔ထြက္တဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သူဇာလင္း၊ စည္သူေဇယ်

DVB TV – ဦးေက်ာ္ထင္ေက်ာ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကုိင္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဦးေက်ာ္ထင္ေက်ာ္) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး – စည္သူေဇယ် တည္းျဖတ္၊ တင္ဆက္ – သူဇာလင္းတည္းျဖတ္၊ တင္ဆက္ – သူဇာလင္း

DVB TV – ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာန ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ စုိင္းမိန္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာန ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ စုိင္းမိန္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ခုိင္ပန္းႏု ရုိက္ကူး – ခုိင္ပန္းႏု၊ ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္

DVB TV – နန္းအဲ့ေဖါ၀ါး ျငိမ္းခ်မ္းဆုိင္ရာသင္တန္း ဆရာမ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – နန္းအဲ့ေဖါ၀ါး ျငိမ္းခ်မ္းဆုိင္ရာသင္တန္း ဆရာမ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – မုိးျပာဆရာေတာ္ ဦးဥာဏ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – မုိးျပာဆရာေတာ္ ဦးဥာဏ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး – သူရစုိး တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – အိမမမြန္

DVB TV – ေဒါက္တာျမင့္ဟန္(ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္) ကုသေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ေဒါက္တာျမင့္ဟန္(ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္) ကုသေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – စည္သူေဇယ် ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တင္ဆက္ – စည္သူေဇယ်