စီးပြားေရးေလာက

ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ဖြင့္လွစ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္အသီးသီးအတြင္း အသစ္ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ သမ႐ုိးက်လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ မိသားစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား၊ သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္စည္ဒိုင္မ်ား၊ စေတာ့ရွယ္ယာႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေျခခံစားကုန္ေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အြန္လိုင္းႏွင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ စီးပြားေရးေလာကမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပထားသည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္

စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္ ရုိက္ကူး – ပုိင္စုိး တင္ဆက္ – သုိက္ဇင္ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္

စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သုိက္ဇင္ ရုိက္ကူး – ပုိင္စုိး တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္

စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္ တင္ဆက္၊ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္

စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀ ရုိက္ကူး – အာကာ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္

စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္ ရုိက္ကူး – ကုိခန္႔ တည္းျဖတ္၊ တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀

စီးပြားေရးေလာကအစီအစဥ္

စီးပြားေရးေလာကအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ညီငယ္ ရုိက္ကူး – ဒဗီြဘီ တည္းျဖတ္ -ညီငယ္

စီးပြားေလာကအစီအစဥ္

စီးပြားေလာကအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ညီငယ္ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ညီငယ္

စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္

စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ညီငယ္ ရုိက္ကူး – ခင္ႏွင္းျဖဴစုိး တည္းျဖတ္ – ညီငယ္

စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္

စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္ ရုိက္ကူး – ခင္ႏွင္းျဖဴစုိး တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – ညီငယ္