ေျပာျပရင္ ေဒါပြမွာလား

ဒီဗီြဘီ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားပရိသတ္တို႔ စဲြစဲြျမဲျမဲ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရေသာ “က်ေနာ္ဆဲြဖြင့္မိေသာ တံခါးမ်ား” အစီအစဥ္ကို ဖန္တီးတင္ဆက္ခဲ့သည့္ ေနေဇာ္ႏိုင္၏ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အလဲြလဲြအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာစာအေရးအသား အသံုးအႏႈန္းမွသည္ အမွားမွားအယြင္းယြင္းျဖစ္ေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးအထိ၊ ေန႔စဥ္ဘ၀အတြင္း ခံစားေတြ႔ၾကံဳ ျဖစ္ရပ္အဖံုဖံုႏွင့္ လူမႈဘ၀ျပႆနာေပါင္းစံုကို ပိုင္ႏိုင္ေသာ အေျပာ၊ ထိမိေသာ သေရာ္ခ်က္၊ ေလးနက္ေသာ သံုးသပ္ေ၀ဖန္မႈတို႔ျဖင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္တင္ျပထားသည့္ ေနေဇာ္ႏိုင္ႏွင့္ ဟာသလူရႊင္ေတာ္ အ႐ုိင္းတို႔၏ ႏွစ္ေတာ္ ေဆြးေႏြးခန္းအစီအစဥ္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
ေျပာျပရင္ ေဒၚပြမွာလား (၂၆ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၄ )

ေျပာျပရင္ ေဒၚပြမွာလား တင္ဆက္ – အရုိင္း၊ ေနေဇာ္

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမွာလား ( ၉ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄)

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမွာလား အရိုုင္း၊ ေနေဇာ္ႏိုင္ တင္ဆက္သည္

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမလား (၅ ရက္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၄)

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမလား တင္ဆက္ – ေနေဇာ္ႏုိင္၊ အရုိင္း

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမွာလား (၈ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄)

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမွာလား အရိုင္းႏွင့္ ေနေဇာ္ႏိုင္ တင္ဆက္သည္။

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမွာလား (၁ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄)

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမွာလား ၀၁ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄ အရိုုင္းႏွင့္ ေနေဇာ္ႏိုင္ တင္ဆက္သည္

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမွာလား (၂ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၀)

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမွာလား (ေနေဇာ္ႏိုုင္)

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမွာလား (၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄)

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမွာလား ၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄ အရိုုင္းႏွင့္ ေနေဇာ္ႏိုင္ တင္ဆက္သည္ DVB TV – 15.10.2014

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမလား (၂၂ ရက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄)

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမလား တင္ဆက္ – ေနေဇာ္ႏုိင္၊ အရုိင္း

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမွာလား (၂၉ ရက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄)

ေျပာျပရင္ ေဒါပြမွာလား တင္ဆက္ – ေနေဇာ္ႏုိင္၊ အရုိင္း