ပါတီမိတ္ဆက္

Latest
Most Viewed
Most Commented
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္)

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္) ရုိက္ကူး – သင္းသင္းႏြယ္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (ညီညြတ္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ )

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (ညီညြတ္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ) ရုိက္ကူး – မင္းညိဳ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ)

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္ (ကခ်င္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္ (ကခ်င္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ) ရုိက္ကူး – သင္းသတင္းႏြယ္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္(မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္(မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္ ျမန္မာနုိင္ငံေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ေရးပါတီ ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

နိင္ငံေရးပါတီမ်ားမိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီပါတီသစ္)

နိင္ငံေရးပါတီမ်ားမိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီပါတီသစ္) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

နိင္ငံေရးပါတီမ်ားမိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္ (ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ)

နိင္ငံေရးပါတီမ်ားမိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္ (ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း