ပါတီမိတ္ဆက္

Latest
Most Viewed
Most Commented
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား (အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ ပါတီသစ္)

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား (အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ ပါတီသစ္) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္

စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရုိက္ကူး – သင္းသင္းႏြယ္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း (ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း (ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္(ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္(ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ) ရုိက္ကူး – လြင္မႈိင္း အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္(အရွိဳခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္(အရွိဳခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတါတီ) ရုိက္ကူး – လြင္မႈိင္း အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ကရင္အမ်ဳိးသားပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ကရင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ရုိက္ကူး – လြင္မႈိင္း အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

အမ်ဳိးသားႏုိင္င္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

အမ်ဳိးသားႏုိင္င္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရုိက္ကူး – လြင္မႈိင္း အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ျပည္ေထာင္စုိျမန္မာ့ႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

ျပည္ေထာင္စုိျမန္မာ့ႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း