ပါတီမိတ္ဆက္

Latest
Most Viewed
Most Commented
ျပည္ေထာင္စုပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ)

ျပည္ေထာင္စုပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ)

ကမန္အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ

ကမန္အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ ရုိက္ကူး – လြင္မႈိင္း အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ (ကရင္အမ်ဳိးသားပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္(ကရင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ရုိက္ကူး – လြင္မႈိင္း အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ (ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ)

ပါတီမိတ္ျခင္း(ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ)

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီမ်ား ( အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစု )

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီမ်ား ( အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစု ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီမ်ား ( ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ))

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီမ်ား ( ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ)

၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ညီညြတ္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ

ညီညြတ္ေသာဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ရုိက္ကူး – မင္းညိဳ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီ) ရုိက္ကူး – လြင္မွိဳင္း အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း