ပါတီမိတ္ဆက္

Latest
Most Viewed
Most Commented
ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္(ထား၀ယ္တုိင္းရင္းသားမ်ားပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္(ထား၀ယ္တုိင္းရင္းသားမ်ားပါတီ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း (ဓႏုအမ်ဳိးသားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း (ဓႏုအမ်ဳိးသားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း (တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ဖလုံ-စေ၀ၚဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ဖလုံ-စေ၀ၚဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္ပါတီ(အမ်ဳိးသားဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ေရး ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္ပါတီ(အမ်ဳိးသားဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ေရး ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ) ရုိက္ကူး – လြင္မႈိင္း အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ရခုိင္ျပည္နယ္အမ်ဳိးသးအင္အားစုပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ရခုိင္ျပည္နယ္အမ်ဳိးသးအင္အားစုပါတီ) ရုိက္ကူး – လြင္မႈိင္း အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း (လားဟူအမ်ဳိးသားဖြဲ႕ျဖဳိးတုိးတက္ေရးပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း (လားဟူအမ်ဳိးသားဖြဲ႕ျဖဳိးတုိးတက္ေရးပါတီ) ရုိက္ကူး – လြင္မႈိင္း အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း (ဗမာျပည္သူ႔ပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း (ဗမာျပည္သူ႔ပါတီ) ရုိက္ကူး – လြင္မႈိင္း အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း