ပါတီမိတ္ဆက္

Latest
Most Viewed
Most Commented
ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ) ရုိက္ကူး – ကုိေမာင္၊ ယမင္းဦး အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ကရင္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ကရင္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီပါတီ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(၀ံသာႏုဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(၀ံသာႏုဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(မဟာမိတ္ေတာင္သူလယ္သမားပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(မဟာမိတ္ေတာင္သူလယ္သမားပါတီ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီပါတီ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္(ကယန္းအမ်ဳိးသားပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္(ကယန္းအမ်ဳိးသားပါတီ) ရုိက္ကူး – ဖုိးေက်ာ္၊ လြင္မွဳိင္း အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ (ကယားလူမ်ဳိးစုဒီမုိကေရစီပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္(ကယားလူမ်ဳိးစုဒီမုိကေရစီပါတီ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း