ပါတီမိတ္ဆက္

Latest
Most Viewed
Most Commented
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (၈၈ မ်ိဳးဆက္ ဒီမုိကေရစီပါတီ)

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (၈၈ မ်ိဳးဆက္ ဒီမုိကေရစီပါတီ) ရုိက္ကူး – ေက်ာ္စုိး တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (ျပည္ေထာင္စုေတာင္သူလယ္သမား အင္အားစုပါတီ)

၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (ျပည္ေထာင္စုေတာင္သူလယ္သမား အင္အားစုပါတီ) ရုိက္ကူး – ကုိသားၾကီး (ပဲခူး) တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား ( ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား ( ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) ရုိက္ကူး – ျမတ္သူေအာင္ တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ)

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ) ရုိက္ကူး – ေမသၾကၤန္ တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား ( ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ပါတီ )

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား ( ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ပါတီ ) ရုိက္ကူး – စုိးရ တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရုိက္ကူး – ပုိင္စုိး အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ဒီမုိကေရစီႏွင့့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

ဒီမုိကေရစီႏွင့့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ ရုိက္ကူး – ပုိင္စုိး အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပါတီ) ရုိက္ကူး – ကုိေမာင္၊ ယမင္းဦး အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း